ORGANISATIONAL COMMITTEE MEMBERS

MEMBERS
Dr. Mayuri Dutt

Vivekananda Vigyan Mission
Kolkata, West Bengal

Sh.Pradumna Souche

Vigyan Bharati Vidarbha Pradesh Mandal
Nagpur, Maharashtra

Sh. Santosh Dubey

Chhattisgarh Vigyan Bharati Sangathan
Raipur, Chhattisgarh

Ms. Anupama Kulkarni

Vigyan Bharati
Mumbai, Maharashtra

Sh. Rajib Chandra Sarma

North East Science Movement
Guwahati, Assam

Dr. Dhirendra Kumar Dwivedi

Indraprastha Vigyan Bharati
Delhi

Sh. PVLN Sriram

Bharatiya Vijnana Mandali
Andhra Pradesh