STATE COORDINATORS

Dr Umesh Palikundwar
9890155077
uapali@yahoo.com
Ms Vasundhara Sathe
9422147028
sathevasu2@gmail.com
Sh Subhash B. Patil
9892214119
pusubhash@gmail.com
Ms Jyoti Hemanta Joshi
8999257731
jyoti58joshi@gmail.com
Sh Vilas Ubale
7972501920
vilasubale2893@gmail.com
Sh Vinay Naik
9594025976
vinay.advance@gmail.com
Sh Dipak Vispute
9819453755
dpvispute@gmail.com
Sh Sandeep Rane
9420306306
sandeeprane10@rediffmail.com
Dr Sunil Kulkarni
9764369327
sunkul1@yahoo.com
Sh Abhishek Kulkarni
9623450226
kulkarni.abhi.m@gmail.com
Sh Prasad Narendra Kunte
9422334499
prasad@kunte.in
Sh Hemant Deshpande
9423009221
deshpande.hemant1@gmail.com
Ms Maneesha Oka
9757290893
maneesha_oak@yahoo.com