STATE COORDINATORS

Sh Prashant Khare
8187957271
prashant.khare687@gmail.com
Sh Kaustubh Omar
9889060047
omarkaostubh2@gmail.com
Sh Sushil Kumar Dwivedi
9839110707
dwivedisush@gmail.com
Dr Bajrangi Jha
9454136478
drbajrangijha@gmail.com
Ms. Sangeeta Tiwari
7499855759
sangeeta220566@gmail.com
Dr Sandhya Agarwal
8791065362
agarwal.chem@yahoo.co.in
Sh MANOJ CHATURVEDI
9839390483
manojchaturvedi216@gmail.com
Sh Prabhat Kumar Gupta
9258321272
prabhatg.gupta@gmail.com
Dr. Anil Kumar
9450862409
dr.anil.ksic@gmail.com
Sh Pradip Narayan Mishra
9451410835
pradipmishra835@gmail.com
Dr. Krishna Deo Dwivedi
9792943647
dwivedikd73@gmail.com
Mrityunjay Pandey
9452179184
mrityunjaypandey1171@gmail.com