Nodal State Coordinator

Sh. Subhash Patil

Maharashtra

Konkan, Devagiri, Paschim Maharashtra & Vidarbha

Dr. Rakesh Pandey

Madhya Pradesh

Madhya Bharat, Mahakoshal and Malwa

Sh. Kaustubh Omar

Uttar Pradesh

Brahmavart, Braj, Awadh, Meerut, Kashi and Gorakhpur