विद्यार्थी विज्ञान मंथन

Vidyarthi Vigyan Manthan
NODAL STATE CO-ORDINATOR TEAM
Sh. Subhash Patil

Maharashtra

Konkan, Devagiri, Paschim Maharashtra And Vidarbha

Dr. Rakesh Pandey

Madhya Pradesh

Madhya Bharat, Mahakoshal and Malwa

Sh. Kaustubh Omar

Uttar Pradesh

Brahmavart, Braj, Awadh, Meerut, Kashi and Gorakhpur

Dr Meghendra Sharma

Rajastan

meghendrasatcom@gmail.com