STATE COORDINATORS

Dr. Rakesh Pandey
Nodal State Coordinator
8319030375
Sh Mohan Lodhi
Madhya Bharat
6260165490
mohanlodhi010@gmail.com
Sh Amit Soni
Madhya Bharat
9826465564
amitmepis@gmail.com
Dr. Mukta Bhatele
Mahakoshal
9425144786
30.muktabhatele@gmail.com
Sh Santosh Kumar Mishra
Mahakoshal
9425147971
Skmsdl@gmail.com
Sh Manish Shah
Malwa
9752284244
ermanish777@gmail.com
Sh Rameshwar Dangi
Malwa
9926448262
rameshwardangi0137@gmail.com