STATE COORDINATORS

Sh. Kaustubh Omar
Nodal State Coordinator
9889060047
kaustubh@vvm.org.in
Sh Pradip Narayan Mishra
Avadh
9451410835
pradipmishra835@gmail.com
Sh Ram Pratap Singh
Braj
8057917717
hicrpsingh@gmail.com
Dr.Sandhya Agarwal
Braj
8791064362
agarwal.chem@yahoo.co.in
Sh Shailendra Tripathi
Goraksh
9415248523
s.tripathi8910@gmail.com
Sh Manoj Chaturvedi
Kanpur
9839390483
manojchaturvedi216@gmail.com
Sh Prashant Khare
Kanpur
8187957271
prashant.khare687@gmail.com
Sh Shreyans Kumar Jain
Kashi
8764331736
sjain.phe@itbhu.ac.in
Dr Ashutosh K Singh
Kashi
9450611928
ashutosh.mnnit1@gmail.com
Ms Nitya Sharma
Meerut
8586031795
official.nitya22@gmail.com
Sh Prabhat Kumar Gupta
Meerut
9258321272
prabhatg.gupta@gmail.com