विद्यार्थी विज्ञान मंथन

Vidyarthi Vigyan Manthan

State Co-Ordinators

STATE COORDINATORS
Sh Pradip Narayan Mishra

Avadh

pradipmishra835@gmail.com

9451410835

MRS. SHARMILA SINGH

Awadh

sharmilasingh@rediffmail.com

9335906971

Dr.Sandhya Agarwal

Braj

agarwal.chem@yahoo.co.in

8791064362

Sh Ram Pratap Singh

Braj

hicrpsingh@gmail.com

8057917717

Sh Shailendra Tripathi

Goraksh

s.tripathi8910@gmail.com

9415248523

Sh Pankaj Singh

Goraksh

pankajjee9@gmail.com

8922047737

Sh Manoj Chaturvedi

Kanpur

manojchaturvedi216@gmail.com

9839390483

Sh Prashant Khare

Kanpur

prashant.khare687@gmail.com

8187957271

Dr. Ashutosh Tiwari

Kanpur

ashutosh.tiwari0885@gmail.com

9670000024

Ms. Sangeeta Tiwari

Kashi

sangeeta220566@gmail.com

7499855759

Dr Rohit Kumar Mishra

Kashi

rohit_ernet@yahoo.co.in

9305231487

Dr R P Singh

Meerut

chrpsingh@gmail.com

9910332592

Sh Prabhat Kumar Gupta

Meerut

prabhatg.gupta@gmail.com

9412612582